இலங்கையில் இருந்து வருவதற்கான மருத்துவக் காப்புறுதிஇலங்கையில் இருந்து வருவதற்கான மருத்துவக் காப்புறுதியை மிக நேர்த்தியான முறையில் சிறந்த பாதுகாப்புடன் செய்து தருகிறோம்.

80 வயதிட்கு உட்பட்டவர்களுக்கு மாத்திரமே.

இக்காப்புறுதி முழு ஐரோப்பா நாட்டிட்கும் செல்லுபடியாகும்.